Polityka prywatności serwisu www.newheroes.pl

Niniejszy dokument jest dokumentem powiązanym z Regulaminem serwisu ESKK. Wszelkie wyrażenia zdefiniowane w tym Regulaminie, powinny być rozumiane w ten sam sposób na gruncie niniejszej Polityki prywatności.

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dokument przygotowaliśmy w sposób przejrzysty i jasny tak, abyś mógł zebrać z niego informacje, które Ciebie dotyczą i są dla Ciebie interesujące.

 1. Podstawowe informacje
  1. Dane zbierane są przez: „Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 66 000,00 zł, posiadająca numery KRS 0000000573, NIP 7820021387 oraz REGON 004875445, e-mail kontakt@newheroes.pl , telefon: 61 879 32 67.
  2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych: Andrzej Korytowski, e-mail: iod@newheroes.pl .
  3. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
  4. Masz prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, na adres kontakt@newheroes.pl lub tradycyjną pocztą. Link do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłania promocyjnych e-maili znajduje się również w każdej tego typu wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
  6. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. W ramach realizacji uprawnień z ust. 4, możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej pod adres: kontakt@newheroes.pl .
  8. W celu sprawdzenia, czy posiadasz uprawnienie do żądania dokonania określonej operacji na danych osobowych, możemy żądać podania przez Ciebie dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie Twojej tożsamości.
  9. W przypadku trwałego usunięcia danych osobowych, koniecznych do realizacji przez nas Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, utracisz możliwość korzystania z tych Usług.
 2. Jakie dane osobowe zbieramy?
  1. W trakcie korzystania z Serwisu, możemy domagać się podania przez Ciebie danych osobowych, w celu realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych Usług, w szczególności zawarcie umowy na kursy, szkolenia lub inne usługi ESKK.
  2. W przypadku zakupu Kursu, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko,
   • adres,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.
  3. W przypadku dostępu do lekcji próbnej, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
   • imię,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu.
  4. W przypadku wyrażenia zgody na newsletter, bez korzystania z innych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
   • adres e-mail.
 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  1. Twoje dane przetwarzamy w sposób zapewniający najwyższy standard ochrony.
  2. Zbieramy Twoje dane osobowe w szczególności w celu:
   • realizacji Zamówienia,
   • udostępniania Materiałów poglądowych Kursów,
   • przekazywania niezbędnych informacji w trakcie nauki na Kursie, informowania o zmianach i nowościach w ofercie ESKK,
   • przekazywaniu informacji handlowej oraz wiadomości związanych z obsługą,
   • korzystania panelu My New Heroes,
   • wystawienia świadectwa ukończenia Kursu,
   • weryfikowania prawdziwości i kompletności przekazanych przez Ciebie informacji,
   • zapewnienia przejrzystości i transparentności Usług świadczonych w ramach Serwisu,
   • zapewnienia bieżącego kontaktu z Tobą,
   • podnoszenia przez nas poziomu świadczonych Usług oraz dokonywania oceny ryzyka,
   • zapobiegania i wykrywania oszustw internetowych oraz innych przestępstw, które mogłyby naruszyć bezpieczeństwo Twoich danych,
   • przeciwdziałania wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacyjnym,
   • umożliwienia nam ewentualnego dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed roszczeniami, wynikającymi z zawartych przez nas umów,
   • realizacji przez nas obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej oraz innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawne.
 4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  1. Zasadniczą podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest zawarcie oraz realizacja Umowy o świadczenie Kursu.
  2. Często potrzebujemy Twojej zgody do przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że jej nieudzielenie uniemożliwi nam świadczenie dla Ciebie Usług. Twoja zgoda może być potrzebna do prowadzenia przez nas działań marketingowych. Polegają one na przesyłaniu do Ciebie wiadomości o charakterze promocyjnym, spersonalizowanych ofert oraz zaproszeń do skorzystania z naszych Usług.
  3. Pamiętaj, że w przypadku, w którym jedyną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz w każdej chwili ją wycofać kontaktując się z nami.
  4. Twoja zgoda nie jest jednak jedyną podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych. Wysyłając do Ciebie wiadomości mailowe, prowadząc marketing własnych usług, dane osobowe przetwarzamy także na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Twoje dane osobowe przetwarzamy również dla celów statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług. Działania te zmierzają do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
  6. Przepisy prawne nakładają na nas również obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej. W przypadku danych osobowych zawartych na fakturach czy innych dokumentach księgowych, przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami). Twoje dane osobowe przetwarzamy również dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności oraz w celu dokonania odpowiednich zgłoszeń i innych formalności.
  7. Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dbamy o to, by zakres przekazanych przez Ciebie danych był adekwatny do potrzeb i ograniczył się tylko do tych danych, które są istotne dla realizacji naszego interesu.
 5. Skąd zbieramy dane osobowe? Twoje dane osobowe pozyskujemy na następujące sposoby:
  1. Sam przekazujesz nam swoje dane osobowe
  2. Decyzja o przekazaniu swoich danych osobowych zawsze należy do Ciebie. Przekazanie może obejmować dane osobowe, które są konieczne dla świadczenia dla Ciebie Usług. Możesz przekazać nam także dodatkowe dane osobowe, które ułatwiają kontakt z Tobą lub też przyczyniają się do realizacji przez nas celów przetwarzania, opisanych wyżej. Pamiętaj, że choć podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, to ich nieprzekazanie uniemożliwi nam zawarcie z Tobą Umowy o świadczenie Kursu i świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu.
  3. Dane osobowe otrzymujemy od innych osób
  4. Możemy otrzymać Twoje dane od naszych partnerów i innych niezależnych osób trzecich. Wówczas dane przez nich przekazane mogą być powiązane z danymi, które otrzymujemy od Ciebie.
  5. Pobieramy Twoje dane osobowe automatycznie
  6. Automatycznie zbieranie danych osobowych polega na ich pobieraniu z urządzenia, z którego korzystasz używając naszego Serwisu. Dotyczy to następujących danych: adres IP i URL strony internetowej, informacji o przeglądarce i urządzeniu, czasami informacji o lokalizacji Użytkownika, plików cookie i podobnych technologii, informacji o transakcji płatniczej.
  7. Pozyskanie danych z publicznych rejestrów
  8. W przypadku przetwarzania danych osobowych zawartych na fakturach i innych dokumentach księgowych, dane pozyskujemy również z publicznych rejestrów przedsiębiorców.
 6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to konieczne. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu oraz podstawy ich przetwarzania, i tak dane przechowywane będą przez okres:
  • obowiązywania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu, a po jej zakończeniu, w związku z naszym obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Gdzie umieszczamy Twoje dane osobowe?
  1. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, gwarantujemy pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie, ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Wszystkie raporty opracowywane na ich podstawie będą prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej.
  2. ESKK dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszystkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Twoich danych. Dotyczy to również płatności - wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
  3. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zapewnić poufność loginu i hasła do witryny Twojego banku oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. ESKK nigdy nie będzie zwracało się do Ciebie o ich podanie.
 8. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
  1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim tylko, gdy jest to konieczne z uwagi na realizację celu przetwarzania oraz gdy taki obowiązek zostanie przez nas nałożony przez organy prawne. W zależności od celu przetwarzania, dostęp do Twoich danych mogą mieć:
   • zewnętrzne firmy IT, w zakresie dostarczania i serwisowania usług, oprogramowania i sprzętu informatycznego, hostingodawca, dostawca usługi CRM,
   • serwisy płatności elektronicznych (w przypadku wyboru opcji płatności online),
   • w przypadku realizacji płatności, dane będą przekazywane do banków,
   • zewnętrzne firmy księgowe, firmy windykacyjne i kancelarie prawne (w przypadku dochodzenia roszczeń),
   • firmy pocztowe i kurierskie (w przypadku przesyłania korespondencji),
   • współpracujący z nami specjaliści (w zakresie wspierania procesu edukacyjnego np. czaty, webinary).
  2. Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.
  3. Możemy także zostać poproszeni lub zobowiązani przez uprawnione do tego organy do przekazania Twoich danych osobowych, np. w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, przeciwdziałania dyskryminacji lub innych działań o charakterze nielegalnym, a także dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed nimi.
  4. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.
  5. Ponadto przetwarzamy oraz udostępniamy Google, Apple oraz Microsoft dane charakteryzujące sposób korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • oznaczenia identyfikujące Ciebie,
   • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystałeś,
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Serwisu,
   • informacje o skorzystaniu przez Ciebie z Usług w ramach Serwisu.
 9. Czy używamy plików cookies?

  Wykorzystujemy pliki cookies w ramach Serwisu. Cele i zasady dotyczące korzystania przez nas z plików cookies znajdują się w Polityce cookies.

 10. Podsumowanie
  1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
  2. Co jakiś czas wprowadzamy aktualizację naszej Polityki prywatności, by zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w celu dostosowania jej do wciąż rozwijającej się działalności. Zmiana czy aktualizacja Polityki nastąpi poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@newheroes.pl.

ESKK, 10.04.2024 r.