Regulamin serwisu www.newheroes.pl

Na platformie www.newheroes.pl , zwanej dalej „Serwisem” mogą Państwo zakupić kursy, umożliwiające kształcenie na odległość w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych bądź rozwoju własnych zainteresowań. System nauki opiera się na udostępnianiu szkoleń i materiałów, które uczestnik realizuje samodzielnie.

 1. Dane właściciela
 2. Właścicielem Serwisu jest "Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ul. Roosevelta 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 66 000,00 zł, posiadająca numery KRS 0000000573, NIP 7820021387 oraz REGON 004875445, zwana dalej „ESKK”.

  Adres e-mail: kontakt@newheroes.pl

  Numer telefonu: 61 879 32 67

  Strona internetowa: https://newheroes.pl

 3. Definicje
 4. Poniższym wyrażeniom nadaje się w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.newheroes.pl
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Serwisu,
  3. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną, zawierający z ESKK Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowę o świadczenie Kursu, która nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – Użytkownik, będący osobą fizyczną, zawierający z ESKK Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowę o świadczenie Kursu, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  5. Konto – indywidualny zbiór danych dotyczących danego Użytkownika, który pozwala zalogować się do Serwisu i korzystać z Usług świadczonych przez ESKK,
  6. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie,
  7. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną - umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a ESKK, której przedmiotem jest świadczenie Usług drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem oferowania Kursów, umożliwiających kształcenie na odległość; jeżeli ESKK świadczy drogą elektroniczną Usługi cyfrowe i Treści cyfrowe, pomiędzy Użytkownikiem a ESKK dochodzi również do zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej,
  8. Umowa o świadczenie Kursu - umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a ESKK o odpłatne świadczenie Kursu, zakupionego za pośrednictwem Serwisu,
  9. Kurs/Produkt – cykl zajęć edukacyjnych, oferowanych przez ESKK za pośrednictwem Serwisu w formie tradycyjnej poprzez wysyłkę pocztą lub/i w formie online,
  10. Materiały – wszelkie dane zamieszczone w Serwisie oraz dane dostarczane Użytkownikom w ramach zakupionego Kursu, a także odnośniki do innych zasobów sieci Internet, nieumieszczonych w Serwisie,
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Kursu,
  12. Usługi – Usługi cyfrowe, Treści cyfrowe i inne usługi świadczone lub dostarczane przez ESKK za pośrednictwem Serwisu, polegające na udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do zakupu i nauki za pomocą Kursów oferowanych przez ESKK w Serwisie,
  13. Usługi cyfrowe - usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, pozwalające Użytkownikowi na:
   • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
   • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi,
   • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
  14. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej za pośrednictwem Serwisu,
  15. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcana,
  16. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia,
  17. Interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej.
 5. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania z Usług świadczonych przez ESKK za pośrednictwem Serwisu.
  2. ESKK świadczy Usługi w zakresie edukacji na odległość. W szczególności.
   1. zleca specjalistom w danej dziedzinie przygotowanie zawartości Kursu,
   2. wytwarza materiały Kursu,
   3. organizuje przebieg nauki,
   4. zapewnia opiekę koordynatora kursu.
  3. Szczegółowe zasady świadczenia Usług przez ESKK określone zostały w Regulaminie: Zasady nauki, dostępnego pod adresem: https://newheroes.pl/zasady-nauki
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
  5. Regulamin zostaje udostępniony w Serwisie przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu, w sposób umożliwiający jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
  6. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu poprzez zamówienie newslettera, pobranie lekcji próbnej, Rejestrację, zalogowanie w Serwisie równoznaczne z akceptacją Regulaminu i powoduje zawarcie Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a w przypadku dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej, także Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Złożenie Zamówienia powoduje zawarcie Umowy o świadczenie Kursu.
  7. Zakupione przez Użytkownika Materiały należą do niego, jednak każdy Kurs ESKK (podręczniki czy multimedia) jest własnością intelektualną ESKK i podlega ochronie prawnej. Zabronione jest ich wykorzystywanie, w tym kopiowanie w całości lub w części, przetwarzanie, udostępnianie, dystrybuowanie, publikowanie, promowanie, zbywanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek Materiałów w zakresie innym niż zwykłe korzystanie z Serwisu, opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika
  1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik musi spełnić następujące warunki:
   1. posiadać urządzenie z dostępem do łącza internetowego oraz standardowej przeglądarki internetowej w aktualnej wersji (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Edge),
   2. wejść na stronę internetową https://newheroes.pl
   3. zaakceptować pliki typu cookies,
   4. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
   5. korzystać z Serwisu w sposób, niepowodujący zakłócenia jego funkcjonowania,
   6. nie umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie itp., a także treści o charakterze reklamowym i promocyjnym,
   7. dbać o bezpieczeństwo danych, umożliwiających logowanie do Serwisu,
   8. postępować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
  2. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, ESKK wskazuje, że Serwis jest zoptymalizowany do wyświetlania w rozdzielczości 1920:1280.
  3. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami. Serwis dostępny jest przez sieć Internet, dlatego konieczne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci, takich jak korzystanie wyłącznie z legalnego i aktualnego oprogramowania, programów antywirusowych i chroniących przed atakami w sieci, a także weryfikowanie autentyczności nadawców wiadomości (w szczególności w kwestiach związanych z płatnościami w sieci).
  4. Za pośrednictwem Serwisu, ESKK umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia oraz świadczy Usługi, określone w Regulaminie, w szczególności:
   1. umożliwia Użytkownikowi założenie Konta oraz korzystanie z panelu „My New Heroes”,
   2. udostępnia Użytkownikowi Materiały edukacyjne, zakupione w ramach Kursu,
   3. umożliwia przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie.
  5. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, założenia Konta i korzystania z Kursów dostępnych w Serwisie. Użytkownik odpowiada za prawidłowość podanych przez niego danych i ma obowiązek aktualizować je w przypadku ich zmiany.
  6. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu wymaga uprzedniej Rejestracji w Serwisie.
  7. Funkcjonalności Serwisu, są dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych.
  8. W celu Rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi utworzyć Konto. Rejestracja jest bezpłatna.
  9. Jeżeli Użytkownik pragnie otrzymywać od ESKK informacje handlowe, może wyrazić na to zgodę poprzez kliknięcie odpowiedniego pola przy Rejestracji.
  10. Po dokonaniu Rejestracji, ESKK zakłada dla Użytkownika Konto oraz przesyła na podany e-mail Użytkownika potwierdzenie Rejestracji.
  11. Przy dokonaniu Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
  12. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim i nie rozpowszechniać hasła do Konta w Serwisie oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego ujawnieniem.
  13. Użytkownik ma dostęp do zakupionych przez niego Materiałów i funkcji Serwisu (przez okres, na jaki dostęp został wykupiony), po uprzednim zalogowaniu w Serwisie przy użyciu loginu i hasła.
  14. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do Internetu, celem korzystania z Serwisu i złożenia Zamówienia, i ponosi wszelkie związane z tym koszty zewnętrznych usług.
  15. ESKK uprawniona jest do rozwijania i modyfikowania oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do świadczenia Usług określonych w Regulaminie, a także wprowadzania zmian w zakresie Materiałów.
  16. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia. ESKK zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.
  17. Użytkownik dodający i upubliczniający jakiekolwiek Materiały do Serwisu, wyraża zgodę na wgląd w te Materiały przez ESKK oraz innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela ESKK prawa do korzystania z tych treści na zasadzie licencji nieodpłatnej, nieprzenaszalnej, niewyłącznej i ograniczonej czasowo (na czas trwania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu), bez ograniczeń terytorialnych, na ich wykorzystanie w celu świadczenia Usług w Serwisie.
 7. Ograniczenia w dostępie do Serwisu
  1. Użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 lat, która przesłała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu i składanie Zamówień.
  3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, ESKK może zaprzestać świadczenia Usług przewidzianych w Regulaminie, a w szczególności może uniemożliwić utworzenie, zablokować lub usunąć Konto Użytkownika w Serwisie.
  4. Każdy Użytkownik proszony jest o powiadomienie ESKK o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
  5. Użytkownik może dokonać zgłoszenia ESKK podejrzenia zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@newheroes.pl, bądź w formie pisemnej na adres ESKK.
  6. Jeśli w wyniku wyjaśnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, ESKK ustali, że dany Materiał lub działalność z nim związana ma charakter bezprawny, wtedy niezwłocznie usunie dany Materiał z Serwisu.
 8. Obowiązki informacyjne
  1. ESKK informuje Użytkowników o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej przez czas:
   1. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
   2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
  2. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez ESKK, ESKK nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
   1. poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
   2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez ESKK.
  3. Użytkownik ma obowiązek współpracować z ESKK w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy ewentualny brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.
  4. Informacje o Funkcjonalności Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie Kompatybilności i Interoperacyjności Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych, są zamieszczone w niniejszym Regulaminie lub bezpośrednio w Serwisie.
 9. Warunki zawarcia Umowy o świadczenie Kursu
  1. Zamówienie na Kurs za pośrednictwem Serwisu zostaje złożone w przypadku akceptacji przez Użytkownika oferty opublikowanej przez ESKK w Serwisie.
  2. W celu zawarcia umowy o świadczenie Kursu za pośrednictwem Serwisu, należy wejść na stronę internetową https://newheroes.pl, dokonać wyboru Kursu i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  3. Wyboru Kursu dokonuje się poprzez dodanie go do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Kursu oraz wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.
  5. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, w tym kodu rabatowego, jeśli taki został przyznany, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu Zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz dodatkowych kosztów (jeśli obowiązują),
   3. wybranej metody płatności.
  6. Opis poszczególnych Kursów, ich zawartości i funkcjonalności oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępny jest w Serwisie dla wszystkich Użytkowników, także przed Rejestracją i dokonaniem płatności.
  7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji Zamówienia, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
  8. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ESKK Umowy o świadczenie Kursu za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z treścią Regulaminu.
  9. Po weryfikacji przez ESKK Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy o świadczenie Kursu. W ten sam sposób przesyłana jest również informacja o dostarczaniu Treści cyfrowych oraz potwierdzenie Konsumentowi otrzymania zgody na dostarczenie Treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Użytkownik może otrzymać takie potwierdzenie w formie papierowej, na wezwanie Użytkownika.
  10. Umowa o świadczenie Kursu zawierana jest w języku polskim.
  11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie Kursu, następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Kursu i informacji o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli została udzielona.
 10. Płatności
  1. Ceny Zamówienia podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
  2. Użytkownik ma możliwość uiszczenia zapłaty (w zależności od dostępnej dla danej formy nauki opcji):
   1. płatnością jednorazową w systemie Przelewy24 (przelewem lub kartą płatniczą),
   2. comiesięcznymi płatnościami cyklicznymi w systemie Przelewy24 (kartą płatniczą),
   3. płatnością jednorazową w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez ESKK.
  3. W przypadku wyboru metody płatności, określonej w ust. 2 lit. a, b powyżej, operatorem przelewów online i kart płatniczych jest PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. Złożenie Zamówienia i skorzystanie z metody płatności, określonej w ust. 2 lit. a, b powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu operatora płatności.
  5. W przypadku zapłaty w formie comiesięcznych płatności cyklicznych, dzień, w którym Użytkownik dokona płatności za pierwszą przesyłkę, potraktowany zostanie jako stały termin comiesięcznych wpłat. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje wstrzymaniem dostępu do materałów kursu.
  6. Ceny Kursów oraz zasady udzielania promocji na Kursy dostępne sw serwisie.
  7. Szczegółowe zasady dotyczące płatności za dany rodzaj Kursu określone zostały w Regulaminie: Zasady nauki, dostępnego pod adresem: https://newheroes.pl/zasady-nauki
  8. Użytkownik może sprawdzić i regulować swoje płatności oraz pobrać fakturę za dokonany zakup w panelu "My New Heroes", dostępnym po zalogowaniu na stronie www.newheroes.pl, w sekcji "Rozliczenia".
  9. Zamówienie może zostać niezrealizowane, a płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach:
   1. wystąpienie siły wyższej,
   2. usunięcie oferty udostępnionej w Serwisie.
  10. W przypadku konieczności zwrotu płatności z powodu odstąpienia od Umowy o świadczenie Kursu, zwrotu dokonuje się tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
  11. Zwrotu płatności dokonujemy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 powyżej.
  12. ESKK nie pobiera opłat za komunikację z nią z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 11. Odpowiedzialność
  1. ESKK ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową w zakresie określonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  2. ESKK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  3. ESKK nie ponosi odpowiedzialności za niemożność złożenia Zamówienia przez Użytkownika poprzez Serwis, spowodowaną brakiem połączenia internetowego czy jakimikolwiek problemami technicznymi, występującymi po stronie Użytkownika, jego urządzenia mobilnego lub usług zewnętrznych, z których Użytkownik korzysta.
  4. ESKK nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Zamówienia w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Użytkownika określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. ESKK nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką Kursów poprzez korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
  6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, powstałe lub związane z naruszeniem prawa, w tym praw osób trzecich, Regulaminu i dobrych obyczajów przez Użytkownika.
  7. Odpowiedzialność ESKK za szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu lub świadczonych za jej pośrednictwem Usług, zostaje ograniczona w najszerszym zakresie, dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  8. ESKK ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie techniczne danych przechowywanych i przetwarzanych przy wykorzystaniu Serwisu, w tym danych osobowych.
  9. ESKK nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które nie są wywołane jej winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.
  10. ESKK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób działania infrastruktury informatycznej Użytkownika (m.in. sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania i łączy), przy pomocy których korzystać on będzie z Serwisu.
  11. ESKK nie ponosi odpowiedzialności za sposób zarządzania danymi i podejmowane przez Użytkownika środki mające te dane chronić, za wewnętrzne procesy, procedury, systemy czy urządzenia wykorzystywane przez Użytkownika.
  12. ESKK nie ponosi odpowiedzialności za łamanie Regulaminu przez osoby trzecie.
 12. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem Usług przez ESKK.
  2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@newheroes.pl lub pocztą na adres ESKK.
  3. Użytkownik może również zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które uniemożliwiły mu poprawne złożenie Zamówienia, na adres kontakt@newheroes.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 879 32 67.
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny powód zgłoszenia reklamacji.
  5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.
  6. Użytkownik otrzyma odpowiedź na reklamację na przekazany ESKK adres e-mail lub adres pocztowy, jeżeli reklamację złożono w formie tradycyjnej.
  7. W przypadku składania reklamacji poprzez e-mail, udzielenie odpowiedzi w tradycyjnej formie pisemnej następuje na wniosek Użytkownika, wraz ze wskazaniem adresu, pod który odpowiedź ma zostać przesłana.
 13. Czas trwania umowy i rezygnacja
  1. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia Konta w Serwisie.
  2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć ESKK poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@newheroes.pl, bądź w formie pisemnej na adres ESKK, podając swój login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
  3. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
  4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Od tego momentu dostęp do wykupionych przez Użytkownika Kursów w formie online oraz Materiałów i funkcji Serwisu jest niemożliwy.
  5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a w przypadku dostarczania Usług cyfrowych i Treści cyfrowych, również Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, może nastąpić bez podawania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym wpłynęła rezygnacja Użytkownika. Wypowiedzenie umów, o których mowa w zdaniu 1, powoduje wypowiedzenie Umowy o świadczenie Kursu. W przypadku miesięcznych subskrypcji użytkownik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za Kurs w zakresie, w jakim otrzymał już do niego dostęp.
  6. W celu wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Użytkownik informuje o rezygnacji z Usług świadczonych przez ESKK poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@newheroes.pl lub na adres ESKK w formie listownej odpowiedniego oświadczenia, wyrażającego wolę rozwiązania umowy. Użytkownik może skorzystać z formularza: Rezygnacja powyżej 14 dni, dostępnego w Serwisie, ale nie jest to obowiązkowe.
  7. ESKK może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie i usunąć Konto Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez ESKK za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.
  8. O fakcie wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie uregulowanym w ust. 7 powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
  9. Użytkownik, któremu Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną została wypowiedziana w trybie ust. 7 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody ESKK.
  10. Informacje dotyczące rezygnacji i wzór formularza rezygnacji z umów dostępne są na stronie www.newheroes.pl/rezygnacje.
 14. Odstąpienie od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu
  1. Konsument może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  2. W przypadku dostarczenia Użytkownikowi Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, odstąpienie od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną niesie za sobą skutek odstąpienia również od Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
  3. Konsument może również bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od Umowy o świadczenie Kursu, w terminie 14 dni od dnia zakupu Kursu.
  4. Odstąpienie od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną niesie za sobą skutek odstąpienia również od Umowy o świadczenie Kursu.
  5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcie dostarczenia Treści cyfrowych nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Kursu. Powyższą zgodę Użytkownik może wyrazić podczas składania Zamówienia w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
  6. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Kursu przed rozpoczęciem świadczenia Usług objętych Umową.
  7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, ESKK zwraca Użytkownikowi wszystkie płatności.
  8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną lub Umowy o świadczenie Kursu, należy poinformować ESKK o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: kontakt@newheroes.pl lub na adres ESKK w formie listownej, przed upływem wskazanego wyżej terminu.
  9. Wzory formularza odstąpienia od Umowy dostępne są na stronie: www.newheroes.pl/rezygnacje. Konsument nie ma jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
  10. Jeżeli ESKK nie dostarczyła Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Użytkownik wzywa do ich dostarczenia. Jeżeli ESKK nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu.
  11. Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu, bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli:
   1. z oświadczenia ESKK lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub;
   2. Użytkownik i ESKK uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a ESKK nie dostarczyła ich w tym terminie.
  12. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu, ESKK może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, w szczególności przez zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
  13. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i Umowy o świadczenie Kursu, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowych i Usług cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim.
  14. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym punkcie, przysługują także Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną, zawierającemu z ESKK Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz Umowę o świadczenie Kursu, bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. Siła wyższa

  Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zaprzestania wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to skutkiem siły wyższej. Przez siłę wyższą, w niniejszym Regulaminie, rozumie się nadzwyczajne zjawiska przyrody, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, jak również zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować. Siła wyższa jest zdarzeniem nadzwyczajnym i zewnętrznym.

 16. Dane osobowe
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez ESKK jako administratora danych osobowych.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane do celów świadczenia Usług, określonych w niniejszym Regulaminie. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 17. Rozstrzyganie sporów
  1. W przypadku powstania sporu, wynikającego z realizacji Usług, przysługuje Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania go pozasądowo.
  2. Informacje o systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na platformie ODR.
  3. Sprawa może być również przekazana do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 18. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin stosuje się od dnia 10.04.2024 r.
  2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona poprzez umieszczenie jej w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
  4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.
  5. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany odrzuci zmiany Regulaminu, Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian, a Konto Użytkownika zarejestrowanego zostanie usunięte.
  6. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez ESKK jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
  7. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków, wynikających z Umowy jest prawo polskie.

ESKK, 10.04.2024 r.